رئیس اداره نگهداری و تعمیرات

نام و نام خانوادگی:           میلاد عباس زاده
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
گرایش: عمران
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
شماره تماس: 07733682302