رئیس اداره کارگزینی هیات علمی

نام و نام خانوادگی:           سید احمد رضا افتخار  
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
گرایش: عمران
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 07733320294
پست الکترونیک: