اداره کل امور دانشجویی

مدیریت امور دانش آموختگان
 امور خوابگاه ها
  سلف سرویس
  راهنمایی و مشاوره

مدیر کل امور دانشجویی

  نام ونام خانوادگی : اشکان معصومی
رشته تحصیلی : مهندسی برق
گرایش :  
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  
پست الکترونیکی :

 

 

  تلفن تماس :