مدیر کل امور دانشجویی

نام ونام خانوادگی : رسول اسکندری
رشته تحصیلی : مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سمت  : مدیر کل امور دانشجویی
پست الکترونیکی : r.eskandari@iaubushehr.ac.ir
شماره تماس  07733552003