مدیر گروه روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی

نام و نام خانوادگی:              
رشته تحصیلی: روانشناسی
گرایش: مشاوره
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس:  
پست الکترونیک:  
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

یکشنبه     8 الی 14    بوشهر دانشکده علوم انسانی

پنجشنبه و جمعه  8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

جدول ترم بندی

روانشناسی عمومی (دکتری)

روانشناسی (کارشناسی)

 دروس

روانشناسی عمومی (دکتری)
روانشناسی بالینی (کارشناسی ارشد)
روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد)
روانشناسی (کارشناسی)
دروس عمومی