رئیس اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

نام ونام خانوادگی : رضا صادقی
رشته تحصیلی : مهندسی منابع طبیعی
گرایش : شیلات
مدرک تحصیلی : کارشناسی
سمت : رئیس آزمایشگاه ها و کارگاه ها
  شماره تماس : 07733682305-9