اهداف و عنوان برنامه ها در حوزه معاونت آموزشي

اهداف در حوزه معاونت آموزشي:

 1- ارتقاء جايگاه آموزش با كيفيت جهت افزايش كيفيت فارغ التحصيلان در كليه مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان كارشناسان، محققان و مديران آينده كشور كه از مؤلفه هاي اساسي و تعيين كننده توسعه كشور و رسيدن كشور به جايگاه بالاي علمي، اقتصادي و رفاهي مي باشد.

2- كاهش درصد دانشجويان اخراجي و فارغ التحصيلان با كيفيت پايين در راستاي افزايش راندمان، كاهش هزينه هاي تلف شده، كم شدن سرخوردگي و تبعات اجتماعي و فردي آن

3- ايجاد بستر لازم براي تحقيقات پايه اي، توسعه اي و كاربردي، با توجه به اينكه انجام رسالت دانشگاه در جهت كاربردي كردن علم منوط به توسعه تحقيقات پايه اي و تحقيقات پايه اي اساساً در گرو آموزش هاي قوي و مناسب است.

4- توسعه برنامه هاي آموزشي متنوع براي تحت پوشش قراردادن طيف وسيعتري از اقشار جامعه و امكان ارائه علوم مختلف متناسب با نيازهاي جامعه

رئوس و عنوان كلي برنامه ها