مدیر خدمات پژوهشی

  نام ونام خانوادگی : اعظم انبارکی
رشته تحصیلی : فیزیک
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی :  
پست الکترونیکی :

azam_anbaraki@iaubushehr.ac.ir

  تلفن تماس : 07733557705