فرم های رساله دکتری

مراحل عنوان word pdf
 
جهت انجام مراحل اول و دوم( ثبت موضوع پایان نامه و ارائه پروپوزال) به سامانه اتوماسیون خدمات آموزشی و پژوهشی مراجعه فرمایند.    
مرحله سوم
فرم پروپزال دکتری تخصصی  
مرحله سوم
فرم اعلام کفایت رساله
مرحله چهارم
تکمیل فرم 7 (مجوز دفاع)+تنظیم پایان نامه (براساس آیین نامه نگارش) و فنربندی آن
مرحله پنجم
پیش دفاع  
مرحله ششم
تکمیل فرم پیش داوری  
مرحله هفتم
فرم های آمادگی جلسه دفاع+ ابلاغ نهایی  
مرحله هشتم
فرم 12
 
معرفی نامه ها  
 
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری
 
فرم تعیین ارزش مقاله دکتری