معاون دانشکده علوم انسانی

نام و نام خانوادگی:           نصراله سلامی
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 07733321296