مسئول انجمن‌های علمی، فرهنگی و هنری

نام و نام خانوادگی:        
رشته تحصیلی:  
گرایش:  
مدرک تحصیلی:  
مرتبه علمی:  
شماره تماس: 07733320294
پست الکترونیک:  
   
   

اعضای شوراي مديريت هر انجمن علمی،فرهنگی و هنری از طريق برگزاری انتخابات و تشكيل مجمع عمومي تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه از ميان اعضاء با كسب اكثريت نسبي به انتخاب و بر اساس شرح وظائف مندرج در دستورالعمل اجرايي فعاليت خود را آغاز مينمایند.

هر انجمن علمی با پذیرفتن اساسنامه و برگزاری انتخابات هیئت مدیره و هیئت رئیسه تشکیل می‌شود.

از دانشجویان علاقمند دعوت به عمل می‌آید که با ثبت‌نام در این انجمن‌ها به فعالیت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری بپردازند.