آرایش کلی دروس  دکتری

عنوان رشته pdf
آرایش ترمی دکتری آموزش زبان انگلیسی
آرایش ترمی دکتری روانشناسی عمومی
آرایش کلی دکتری زبان و ادبیات فارسی
آرایش کلی دکتری حقوق
آرایش ترمی دکتری حسابداری

آرایش کلی دروس  کارشناسی ارشد

عنوان رشته pdf
ادبیات نمایشی
آموزش زبان انگلیسی
تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
تعلیم و تربیت اسلامی-برنامه ریزی درسی-ورودی 90 به بعد
تعلیم و تربیت اسلامی-برنامه ریزی درسی-وردی 90
تعلیم و تربیت اسلامی.تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
حسابداری
حقوق بین الملل
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی
فرهنگ و زبان های باستانی
مدیریت اجرایی
مدیریت آموزشی

سرفصل دروس و برنامه انتخاب واحد کارشناسی ارشد

عنوان رشته pdf
مدیریت اجرایی (گرایش بازاریابی)
مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک)
مدیریت اجرایی (گرایش تولید و عملیات)
واحدهای ارائه شده نیمسال دوم 95-94 مدیریت اجرایی
تئاتر ادبیات نمایشی
نمونه پروپوزال تکمیل شده مدیریت اجرایی

سرفصل دروس و برنامه انتخاب واحد کارشناسی

عنوان رشته pdf
تئاتر ادبیات نمایشی
تئاتر بازیگری
سینما کارگردانی
ارتباط تصویری
روانشناسی