معاون دانشکده فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی:           یوسف مردانی
رشته تحصیلی: عمران
گرایش: سازه
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 07733335094
پست الکترونیک: yousef.mardani[at]iaubushehr.ac.ir
   
اطلاعات بیشتر