برنامه درسی  رشته های دانشکده فنی و مهندسی

عنوان رشته pdf
کارشناسی پیوسته الکترونیک (ورودی 85 تا 92)
کارشناسی پیوسته مهندسی برق
کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات
کارشناسی پیوسته معماری
کارشناسی پیوسته نرم افزار
کارشناسی پیوسته مهندسی بهره برداری از منابع نفت (تا ورودی93)
کارشناسی پیوسته مهندسی بهره برداری از منابع نفت (ورودی 88 تا 92)
کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی (ورودی 85 تا 92)
کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی (ورودی 93 به بعد)
کارشناسی پیوسته مهندسی  صنایع پلیمر
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران ( ورودی 90 و مابعد)
کارشناسی پیوسته عمران ( ورودی 90 و مابعد)
کارشناسی پیوسته قدرت (ورودی 85 تا 92)
کارشناسی پیوسته مخابرات (ورودی 85 تا 92)
کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی قدرت