رئیس امور آموزشی، دانشجویی و پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:           سعیدرضا رضایی نزاد
رشته تحصیلی: مهندسي صنايع غذايي فناوري
مدرک تحصیلی: لیسانس
شماره تماس: ٠٧٧٣٣٦٨٤٥٠١
پست الکترونیک: Aaghaaz@yahoo.com