آموزش نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان جدید در سامانه آموزشیار ( مشاهده فایل آموزشی)

 

دانشجویان ورودی جدید چگونه از شماره دانشجویی اصلی خود مطلع شوند.( مشاهده فایل آموزشی)