مدیر گروه  ادبیات نمایشی سینما و ارتباط تصویری

نام و نام خانوادگی:           محمد رضا شهبازی
رشته تحصیلی: هنر
گرایش: هنرهای نمایشی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس:  
پست الکترونیک: Mrsh3072@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه ادبیات نمایشی سینما و ارتباط تصویری

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد

 شنبه و یکشنبه               9 الی 12    بوشهر دانشکده علوم انسانی

آرایش ترمی

ادبیات نمایشی (کارشناسی ارشد)

جدول ترم بندی

ادبیات نمایشی

ارتباط تصویری(کارشناسی ناپیوسته)
کارگردانی سینما (کارشناسی پیوسته)

 دروس

ادبیات نمایشی (کارشناسی ارشد)

ادبیات نمایشی (کارشناسی )
سینما کارگردانی(کارشناسی)
ارتباط تصویری(کارشناسی ناپیوسته)