شماره        

 

ریاست و روابط عمومی

07733350172
  معاونت توسعه مديريت و منابع 07733350820
  معاونت علمی ( پژوهش - آموزش) 07733555413
  مدیر آموزش 07733553766
  رئیس دانشکده فنی و مهندسی 07733557704
  رئیس دانشکده علوم انسانی 07733329145
  خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی 07733326396
  مسئول ثبت نام دانشجویان جدید الورود 07733341003
   

09177725595 آقای قریشی

09173711639 آقای رفعت

  مدیر پژوهش 07733553768
  معاونت دانشجویی فرهنگی 07733552002
  مدیر دانشجویی 07733552003
  مدیر فرهنگی 07733552002
  دانش آموختگان 07733552004
  فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارکنان شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 09035906632
 

دفتر ریاست واحد:

آدرس :

 بوشهر- میدان شهرداری- ابتدای بلوار شهید رئیسعلی دلواری- ساختمان ولایت( دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر- کد پستی: 7515895496

 

 

 

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری :

پست الکترونیکی: iaub@nahad.ir 

 

07733336731-07733684003-07733684002