شماره تماس دانشگاه :

5682305-5682308-5682309

نمابر :

5683700

دفتر ریاست واحد:

5683719

آدرس :

بوشهر - عالی شهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری :

5684003-5684002

پست الکترونیکی: iaub@iaubushehr.ac.ir