رئیس امور اداری و مدیریت منابع انسانی

نام ونام خانوادگی : سید مرتضی محمودی
رشته تحصیلی : هنر
گرایش: ادبیات نمایشی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
 شماره تماس : 07733552003