نام ونام خانوادگی : سید مرتضی محمودی
رشته تحصیلی : هنر
گرایش: ادبیات نمایشی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی :  
پست الکترونیکی :  

سوابق شغلی :