رئیس اداره طراحی، اجرا و نظارت

نام و نام خانوادگی:           سید احمد رضا افتخار
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
گرایش: عمران
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 07733682302