رئیس اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

  نام ونام خانوادگی :  
رشته تحصیلی :  
گرایش :  
مدرک تحصیلی :  
سمت : رئیس آزمایشگاه ها و کارگاه ها
  شماره تماس : 07733682305-9