شماره تماس پژوهش  و فنآوری :

077-33683703

نمابر :

077-33683703

دفتر معاون پژوهش و فنآوری:

077-33683709

آدرس :

بوشهر - عالی شهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

 

 

پست الکترونیکی: pazhoohesh@iaubushehr.ac.ir