مدیر گروه تربیت بدنی


 
نام و نام خانوادگی:           فخرالسادات هاشمی
رشته تحصیلی: تربیت بدنی
گرایش: تربیت بدنی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 09177715583
پست الکترونیک: fakhrhashemi@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه تربیت بدنی

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد

دوشنبه          8 الی 12    بوشهر دانشکده علوم انسانی

چهارشنبه       8 الی 12    بوشهر دانشکده علوم انسانی

جدول ترم بندی

کارشناسی ارشد تربیت دبیر تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ورودی 97 به بعد
کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی

 دروس

فیزیولوژی ورزشی(کارشناسی ارشد)
کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی
کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ورودی 97 به بعد
کارشناسی پیوسته تربیت بدنی
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی
دروس عمومی