مسئول کتابخانه

نام ونام خانوادگی : محمد نجفی
رشته تحصیلی : کتابداری
گرایش : علم اطلاعات و دانش شناسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی :

m.najafi[at]iaubushehr.ac.ir

najafi_365 [at]yahoo.com

  تلفن تماس : 07733340520