مسئول کتابخانه

نام ونام خانوادگی : رضا اکبری
رشته تحصیلی : کتابداری
گرایش : علم اطلاعات و دانش شناسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی :

lib_iaub[at]iaubushehr.ac.ir

  تلفن تماس : 07733340520