شماره تماس دفتر ریاست واحد :

077-33350172

نمابر :

077-33350173

کد پستی : 7515895496

آدرس :

بوشهر - میدان شهرداری - ابتدای بلوارشهید رئیسعلی دلواری - ساختمان ولایت دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر

 

 

ایمیل :