شماره تماس دفتر ریاست واحد :

077-33683719

نمابر :

077-33683700

کد پستی : 7519619555

آدرس :

بوشهر - عالی شهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

 

 

ایمیل :gheisari.yousof@gmail.com