آزمون جامع در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار خواهد شد. آزمون کتبی در تاریخ 19 و 20 مرداد ماه و یک هفته بعد آزمون شفاهی به صورت آنلاین در تاریخ های 28،27و29 مرداد ماه برگزار خواهد شد.