مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر

مرکز تحقیقات انرژی های نو
مرکز تحقیقات نخل
مرکز تحقیقات آبزیان گرمسیری
مرکز تحقیقات علوم رفتاری