تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

آزمون کتبی در تاریخ 11 و 12 آذرماه 1398

آزمون شفاهی در تاریخ 13 و 14 آذرماه 1398