زمان ثبت نام و اطلاعیه ها و راهنمای ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد متعاقبا اعلام می گردد.