نام ونام خانوادگی : رسول اسکندری
رشته تحصیلی : مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
گرایش : مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  
پست الکترونیکی :

r.eskandari@iaubushehr.ac.ir

  تلفن تماس : ۰۷۷۳۳۵۵۶۰۳۸
     
اطلاعات بیشتر