قابل توجه همکاران و اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگر

با توجه به راه اندازی بخش ایثارگران در سامانه ساجد، جهت ثبت نام و یا اصلاح اطلاعات ایثارگری به آدرس http://sajed.iau.org مراجعه فرمایید.

فایل دستورالعمل ثبت و یا اصلاح اطلاعات ایثارگری کارمندان هیات علمی و غیر هیات علمی دریافت کنید.