رئیس اداره جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی:           امرالله راشدزاده
رشته تحصیلی: جامعه شناسی
گرایش: مسائل اجتماعی ایران
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 07733320294
پست الکترونیک: amir.rashedzadeh@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر