مدیر گروه حقوق (کارشناسی)

نام و نام خانوادگی:           علی حسن زاده  
رشته تحصیلی: حقوق
گرایش: جزا و جرم شناسی
مدرک تحصیلی:  
شماره تماس:  
پست الکترونیک:  
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه حقوق

کلیه گرایش ها در مقطع  کارشناسی

 

جدول ترم بندی

حقوق (کارشناسی)

 دروس

حقوق (کارشناسی)
دروس عمومی