مدیر گروه حقوق (کارشناسی)

نام و نام خانوادگی:           بهرام فرهمند صابر
رشته تحصیلی: حقوق
گرایش: جزا و جرم شناسی
مدرک تحصیلی:  
شماره تماس:  
پست الکترونیک:  
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه حقوق

سه شنبه     11 الی 14             بوشهر دانشکده علوم انسانی

چهارشنبه     11 الی 14             بوشهر دانشکده علوم انسانی

کلیه گرایش ها در مقطع  کارشناسی

جدول ترم بندی

حقوق (کارشناسی)

 دروس

حقوق (کارشناسی)
دروس عمومی