تاریخ آزمون جامع دکتری

آزمون کتبی 10 و 11 تیر

آزمون شفاهی 12 تیر 

لیست دروس آزمون جامع خرداد 98

لیست دروس مصوب گروههای آموزشی جهت آزمون جامع خرداد 98 به شرح زیر اعلام می­گردد:

گروه زبان و ادبیات فارسی

تحقیق در مکتب­های ادبی جهان                                            تحقیق در متون نظم فارسی

تحقیق در متون نثر فارسی                                                    عربی

 

گروه آموزش زبان انگلیسی

نقد و بررسی مسائل آموزش زبان                                 مطالعات یادگیری زبان دوم

تحقیق در آموزش زبان                                                سنجش زبان

 

گروه حقوق کیفری

سیاست جنایی                                                 حقوق جزای اختصاصی

فقه استدلالی                                                  حقوق کیفری عمومی

جرم شناسی نظری

 

 

گروه حسابداری

پژوهش های تجربی در حسابداری            تئوری ها و پژوهش ها در حسابداری مدیریت

تئوری های مالی و سرمایه گذاری

 

گروه جامعه شناسی

جنبش های اجتماعی                                   مسائل اقتصادی و اجتماعی جمعیت

روش تحقیق پیشرفته                                نقد و تلفیق نظریه های جامعه شناسی

 

گروه روانشناسی

نظریه های شخصیت                            روانشناسی رشد با تاکید بر کودکان استثنایی

امار و روش تحقیق در روانشناسی

 

گروه مهندسی مکانیک

سیستم های تبرید پیشرفته                         انتقال حرارت تشعشع پیشرفته

هیدروآیرو دینامیک پیشرفته

 

گروه مهندسی عمران

تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها                                   اندرکنش خاک و سازه

قابلیت اعتماد سازه ها

 

گروه مهندسی برق

مباحث ویژه پیشرفته 1                                                مباحث ویژه پیشرفته 2

مباحث ویزه پیشرفته3                                                  حفاظت پیشرفته

گروه مهندسی معماری

معماری معاصر (نظریه ها و مکاتب)                                روش تحقیق پیشرفته

شیوه های آموزش و طراحی در معماری

 

گروه مهندسی محیط زیست

فرایندهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی             آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی

جمع آوری اطلاعات با دورکاوی

 

 

 

گروه آلودگی محیط زیست

عناصر کمیاب                                                            سامانه اطلاعات جغرافیایی

رابطه متقابل انسان و اکو سیستم

 

گروه مهندسی هسته ای

دینامیک                                            

ایمنی

محاسبات عددی

یکی از دروس ترمو هیدرولیک هوش مصنوعی مباحث ویژه