منابع درسی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

نام درس استاد دریافت فایل
مدیریت استراتژیک
دکتر کمالی راد
انضباط
دکتر کمالی راد
آموزش  و بهسازی منابع انسانی
دکتر کمالی راد
بهره وری
دکتر کمالی راد
پاورپوینت تحلیل رفتاری ومدیریت منابع
دکتر کمالی راد
تعارض ومذاکره
دکتر کمالی راد
توانمندسازی کارکنان
دکتر کمالی راد
تیم سازی
دکتر کمالی راد
جزوه تحلیل رفتاری
دکتر کمالی راد
حقوق ودستمزد
دکتر کمالی راد
رهبری94
دکتر کمالی راد
فرهنگ سازمانی
دکتر کمالی راد
کیفیت زندگی کاری
دکتر کمالی راد
مدل بلوغ قابلیتها
دکتر کمالی راد
مدیریت استعداد
دکتر کمالی راد
نظریه های انگیزش
دکتر کمالی راد