اهم فعالیت­ های امور دانشجویی


1- صدور کارت­های دانشجویی:

- صدور کارت­های المثنی تحت شرایط ذیل و پس از واریز هزینه جاری (مبلغ 70000  ریال) به حساب واحد صورت می­پذیرد:

الف: کارت­های مفقودی.

ب: کارت­های آسیب دیده و غیر قابل استفاده.

ج: تغییر مشخصات شناسنامه­ای.

د:  دانشجویان انتقالی.

2- بازدیدهای دانشجویی:

الف: بازدیدهای علمی می­بایست در ابتدای هر ترم (نیمسال اول تا پایان مهر ماه و نیمسال دوم تا پایان اسفند ماه) با ذکر تاریخ، مدت، مکان، شهر و تعداد دانشجویان (به تفکیک خواهران و برادران) به حوزه دانشجویی و فرهنگی ارسال شود.

ب: مراحل اجرایی بازدیدهای دانشجویی:

- تنظیم فرم مصوب توسط استاد درس، مدیریت محترم گروه، کارشناسان امور آموزشی، دانشجویی و فرهنگی همراه با تایید ریاست محترم دانشکده.

- تهیه ارسال لیست دانشجویان.

- مشخص نمودن اهداف بازدید، مبلغ تنخواه، اسکان، خودرو و معرفینامه.

- ضمیمه نمودن سرفصل مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشخص نمودن واحد عملی درس مزبور.

- ارسال نهایی فرم مصوب مزبور به معاونت اداری و مالی جهت اقدامات بعدی.

3- رسیدگی به تخفیفات دو دانشجویی:

- فرم­های مصوب می­بایست در مهلت قانونی به کارشناس دانشجویی مستقر در دانشکده ها تحویل داده شود و یا از طریق پرتال دانشگاه تهیه و تنظیم گردد. مطابق بخشنامه­های نتایج کمیته تخفیفات به معاونت محترم اداری و مالی واحد ارسال شود. دانشجویان جهت اطلاع از آیین نامه به قسمت دانلود فرم ها مراجعه نمایند.

4- امور خوابگاه ها

5- امور تربیت بدنی

6- ایاب و ذهاب دانشجویی

7- بوفه و سلف سرویس دانشگاه