مسئول سلف سرویس

نام و نام خانوادگی:           سید رضا شاه طهماسبی
رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
شماره تماس: 07733552099