مسئول امور خوابگاه ها

نام و نام خانوادگی:           زهرا زالی
رشته تحصیلی: علوم تربیتی
گرایش: مدیریت آموزشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 07733557701