مدیریت امور دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی:           سید علی حسینی
رشته تحصیلی: علوم تربیتی
گرایش: برنامه ریزی درسی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 07733552004