اداره فنآوری اطلاعات و ارتباطات

دریافت فرم های اداره آمار و اطلاعات

کارشناس آمار

نام ونام خانوادگی : هدی حیات داودی
رشته تحصیلی : مهندسی برق
گرایش : الکترونیک
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سمت : کارشناس آمار اطلاعات
پست الکترونیکی :

hoda.hayatdavoudi@gmail.com

  تلفن تماس : 07733683703