کارشناس برنامه ریزی و بودجه

نام و نام خانوادگی:           کبری بوریال
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: کارشناسی
شماره تماس: 07733553763
پست الکترونیک: kobrs_bourial@yahoo.com