مسئول امتحانات و ثبت نمرات

نام ونام خانوادگی :       سید علیرضا قریشی
رشته تحصیلی :       مهندسی برق - مخابرات
مدرک تحصیلی :      کارشناسی ارشد
سمت : مسئول امتحانات و ثبت نمرات 
پست الکترونیکی : alireza.ghoreishi@yahoo.com
شماره تماس :       07733683714