نام ونام خانوادگی : سید مجتبی حسینی کرابی
رشته تحصیلی : حقوق عمومی
مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه علمی : استادیار