اداره امور ورزشی

   اهم فعالیت ها
نام ونام خانوادگی : روح اله احمدی
رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
سمت  : کارشناس امور ورزشی
پست الکترونیکی : ahmadi1358.1819@gmail.com
شماره تماس : 07733552002