نام ونام خانوادگی : مصیب بهیان نژاد
رشته تحصیلی : حسابداری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
سمت  : رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی
پست الکترونیکی :  
شماره تماس : 07733350172
نمابر: 07733350173