نام ونام خانوادگی : مهدی نکیسا
رشته تحصیلی : مکانیک - تبدیل انرژی
مدرک تحصیلی : دکتری
سمت  : رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی
پست الکترونیکی : m.nakisa2003@yahoo.com
شماره تماس : 07733350172
نمابر: 07733350173