فنآوری اطلاعات و ارتباطات

  دفتر آمار  و  اطلاعات

مسئول فنآوری اطلاعات و ارتباطات

نام ونام خانوادگی : محمود پناه
رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی
سمت : مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات
پست الکترونیکی : mahmood.p52@gmail.com