مسئول ثبت نام

نام ونام خانوادگی : مسعود ارغوانی
رشته تحصیلی :  حسابداری
سمت مسئول ثبت نام
پست الکترونیکی : masoud.arghavani@yahoo.com
شماره تماس : 07733341003