کلاس های استاد افشاری روز سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در روز مورخ25 الی 27/8/95 تشکیل نمی شود.

کلاس های استاد افروغ سه شنبه 10تا 12 در روز 1395/08/25 تشکیل نمی شود.