اعضا هیت علمی

نام و نام خانوادگی:           مسعود صابری
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09177737263
پست الکترونیک:

msd.saberi@gmail.com

   
اطلاعات بیشتر