رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

نام و نام خانوادگی:           اعظم انبارکی
رشته تحصیلی: فیزیک
گرایش: فیزیک نظری
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 07733557701
پست الکترونیک: anbaraki@iaubushehr.ac.ir