رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

 

رشته های کاردانی پیوسته
الکترونیک عمومی الکتروتکنیک
حسابداری صنایع شیمیایی
عمران نرم افزار کامپیوتر
فن آوری تولیدات باغی فن آوری تولیدات زراعی
تربیت بدنی مکانیک خودرو
   
رشته های کاردانی ناپیوسته
آموزش زبان و ادبیات فارسی کاردان فنی برق
آموزش دینی عربی کاردان فنی ارتباطات و فن آوری اطلاعات(ICT)
آموزش زبان انگلیسی نرم افزار کامپیوتر
آموزش و پرورش ابتدایی تکنولوژی شیلات
امور گمرکی معماری
حسابداری هنرهای نمایشی
کاردان فنی مخابرات کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
رشته های کارشناسی ناپیوسته
آموزش زبان انگلیسی مهندسی حرفه ای نرم افزار کامپیوتر
آموزش دینی عربی مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
آموزش و پرورش ابتدایی تکثیر و پرورش آبزیان
حسابداری مهندسی فن آوری شبکه های توزیع برق
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی مهندسی حرفه ای معماری
مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی کارشناس حرفه ای حقوق حقوق ثبتی
رشته های کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات فارسی علوم ورزشی حسابداری
زبان و ادبیات انگلیسی شیمی محض معماری داخلی
مترجمی زبان انگلیسی مهندسی برق سینما کارگردانی
مشاوره مهندسی شیمی ادبیات نمایشی
علوم تربیتی مهندسی نفت علوم و مهندسی جنگل
روانشناسی مهندسی عمران علوم و مهندسی شیلات
حقوق مهندسی مکانیک مرمت بناهای تاریخی
اقتصاد مهندسی کامپیوتر بازیگری
مدیریت بیمه مهندسی هسته ای مدیریت کسب و کارهای کوچک
مدیریت صنعتی مهندسی معماری مدیریت فرهنگی هنری
زبان روسی(این رشته متعلق به واحد تهران غرب می باشد و محل تشکیل کلاس آن در واحد بوشهر است)    
رشته های کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی ادبیات پایداری مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک
جامعه شناسی علوم سیاسی مهندسی عمران زلزله
ادبیات نمایشی زبان های باستان ایران مهندسی کامپیوتر نرم افزار
حقوق بین الملل مدیریت کسب و کار- استراتژی مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
آموزش زبان انگلیسی مدیریت کسب و کار بازاریابی مهندسی معماری
حسابداری مدیریت آموزشی شیمی نانوشیمی
حقوق جزا و جرم شناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی مهندسی برق- کنترل
علوم اقتصادی توسعه اقتصادی تکثیر و پرورش آبزیان مهندسی عمران سازه
روانشناسی عمومی ریاضی کاربردی آنالیز عددی ریاضی کاربردی بهینه سازی
روانشناسی بالینی مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی مهندسی برق- سیستم های قدرت
حقوق خصوصی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی مهندسی برق مخابرات سیستم
علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب مهندسی هسته ای-مهندسی راکتور

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-

تعلیم و تربیت اسلامی
سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی مهندسی برق برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

مهندسی کامپیوتر-

شبکه های کامپیوتری

علوم و مهندسی محیط زیست-

آلودگی محیط زیست
رشته های دکتری تخصصی
زبان و ادبیات فارسی آموزش زبان انگلیسی
زبان شناسی هماهنگی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
روانشناسی عمومی حقوق کیفری و جرم شناسی
حسابداری شیمی- شیمی آلی
زیست شناسی سلولی و مولکولی مهندسی برق- قدرت
مهندسی عمران سازه مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
مهندسی هسته ای مهندسی انرژی هسته ای مهندسی محیط و زیست آب و فاضلاب
علوم و مهندسی محیط زیست معماری
حقوق بین الملل حقوق خصوصی
برنامه ریزی درسی  
رشته های علوم پزشکی
پرستاری