کارشناس برنامه ریزی آموزشی

نام ونام خانوادگی : عبدالحمید معتمدی
رشته تحصیلی :  ادبیات فارسی
سمت : کارشناس امور آموزشی
شماره تماس : 07733320294