اعضا هیت علمی

نام و نام خانوادگی:           طیبه طباطبایی
رشته تحصیلی: محیط زیست
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09177733263
پست الکترونیک:

tabatabaie20@yahoo.com

   
اطلاعات بیشتر